INKASNÍ PROCES

Procento

Inkasní proces je realizován pomocí písemných instrumentů, telefonních a SMS kontaktů s dlužníkem a v případě zájmu klienta i formou osobních intervencí u dlužníka.

Všechny fáze inkasního procesu jsou realizovány dle platných právních norem, a to se zvýšeným důrazem na společensky akceptovatelné způsoby a formy mimosoudního vymáhání. Při realizaci předaných pohledávek tak vždy důsledně dbáme na ochranu dobrého jména a pověsti věřitele i společnosti a minimalizaci jakéhokoli reputačního rizika.

Naším cílem není bezbřehé uplatňování formálních právních postupů bez znalostí a ohledu též na oprávněné zájmy dlužníků. Jsme si vědomi, že dlužník je osoba nadaná právy, které je třeba mít na zřeteli a důsledně je dodržovat. Veškerá exploatační činnost je proto prováděna s ohledem na tato práva. K realizaci pohledávky tak nikdy neužíváme zastrašování či jiné formy nekalé činnosti. Při jednání s dlužníky neužíváme otevřenou korespondenci, stejně jako záměrně neoznačujeme na korespondenci její obsah.

S dlužníky jednáme důrazně, avšak vždy v mezích slušnosti a morálky. Vždy usilujeme o mimosoudní vyřešení celé záležitosti, k soudnímu řešení dochází tak až po využití veškerých dostupných způsobů řešení smírnou cestou.

Soudní a exekuční fáze vymáhacího procesu je následně vykonávána prostřednictvím advokátních kanceláří a exekutorských úřadů, které se na oblast vymáhání pohledávek zejména z finančního sektoru dlouhodobě specializují. Klient tak má zaručeno vysoce specializované a odborné obstarání inkasa i v těchto fázích inkasního procesu.